Νίκος Τομαράς

Επαγγελματικός Προσανατολισμός για έφηβους/μαθητές 14 έως 18 ετών
Σε ποιους απευθύνεται


Τα οφέλη


Τι περιλαμβάνει η σειρά EvCareer Επαγγελματικός Προσανατολισμός

    Η σειρά Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει 11 ψυχομετρικά εργαλεία. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει 3 ερωτηματολόγια και 8 τεστ ικανοτήτων, από τα οποία προκύπτει η αναφορά αποτελεσμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.Ερωτηματολόγια:

• Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

• Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας

• Ερωτηματολόγιο Αξιών

Τεστ Βασικών Ικανοτήτων:

• Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού

• Τεστ Κατανόησης Κειμένου, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης γραπτών πληροφοριών με σκοπό την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων.

• Τεστ Συσχετισμού Εννοιών, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης της σχέσης μεταξύ λέξεων και εννοιών με σκοπό τον εντοπισμό λογικών συσχετισμών.

• Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού

• Τεστ Αριθμητικών Προβλημάτων, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης και χρήσης αριθμητικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων.

• Τεστ Αριθμητικών Ακολουθιών, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα αναγνώρισης των σχέσεων μεταξύ αριθμών που εμφανίζονται σε μία σειρά-ακολουθία.

• Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς, όταν οι πληροφορίες που έχει είναι αφηρημένες, υπό τη μορφή διαγραμμάτων.

Τεστ Ειδικών Ικανοτήτων:

• Τεστ Ελέγχου Δεδομένων, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κάποιου να ελέγχει με ταχύτητα και ακρίβεια πληροφορίες που του παρουσιάζονται και να εντοπίζει τυχόν λάθη στην αντιγραφή ή τη μεταφορά των πληροφοριών αυτών.

• Τεστ Αντίληψης Χώρου, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κάποιου να εντοπίζει τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε σχήματα που εμφανίζονται με διαφορετική μορφή, δηλαδή, σε μορφή σχεδίου ή στην τελική τρισδιάστατη μορφή τους

• Τεστ Μηχανικής Αντίληψης, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα να κατανοεί κανείς βασικές αρχές μηχανικής και τους νόμους της φύσης και να εφαρμόζει την ικανότητα αυτή σε μηχανισμούς, όπως τροχαλίες, γρανάζια και μοχλούς.

Συμβουλευτική Καριέρας για ενήλικες (φοιτητές, ανέργους, εργαζόμενους)Σε ποιους απευθύνεται


Τα οφέλη

    Τα άτομα που επιλέγουν τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καριέρας μπορούν να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τις περιοχές προς βελτίωση και να ενισχύσουν τις δυνατότητες για εύρεση εργασίας στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας. Μέσω της διαδικασίας αυτής μπορούν ακόμα να επιλέξουν τις κατάλληλες σπουδές εξειδίκευσης.


Τι περιλαμβάνει η σειρά EvCareer Συμβουλευτική Καριέρας

    Η σειρά Συμβουλευτικής Καριέρας περιλαμβάνει 7 ψυχομετρικά εργαλεία. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει 4 ερωτηματολόγια και 3 τεστ ικανοτήτων.
Ερωτηματολόγια:

• Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας

• Ερωτηματολόγιο Υποκίνησης

• Ερωτηματολόγιο Απασχολησιμότητας

• Ερωτηματολόγιο Συμπεριφοράς Αναζήτησης Εργασίας

Τεστ Βασικών Ικανοτήτων:

• Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης γραπτών πληροφοριών με σκοπό την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων.

• Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης και χρήσης αριθμητικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων.

• Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς, όταν οι πληροφορίες που έχει είναι αφηρημένες, υπό τη μορφή διαγραμμάτων.

 

Συμμετοχή