Νίκος Τομαράς

Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές και Εκπαίδευση

   Οι Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (Νοητική Αναπτυξιακή, Επικοινωνίας, Αυτιστικού Φάσματος, Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας, Ειδική Μαθησιακή, Κινητικές, Άλλες Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές) επηρεάζουν τις κοινωνικές, επικοινωνιακές και γνωσιακές δεξιότητες των παιδιών.

   Η διάγνωσή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στα διαγνωστικά εργαλεία ICD – 10 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και το DSM – V, Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης. Αρμόδια για τη διάγνωση των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών είναι ομάδα ειδικών. Οι βασικές δυσκολίες των παιδιών αυτών εντοπίζονται σε πολλούς τομείς της ζωής τους. Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση τόσο ως προς τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων αλλά και ως προς τον συνδυασμό τους.

   Σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση για την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

   Χρειάζεται ειδική γνώση και σεβασμός στην ιδιαιτερότητα των παιδιών με Νευροααναπτυξιακές Διαταραχές και οπωσδήποτε Συμβουλευτική Γονέων.

Περισσότερα

Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

   Η Συμβουλευτική, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του Συμβούλου και του ατόμου ή των ατόμων που απευθύνονται σ’ αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, συναισθηματικά, πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα. Ο γενικός στόχος της είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν (βελτίωση των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων, λήψη αποφάσεων, επίλυση συγκρούσεων, αντιμετώπιση κρίσεων, ανάπτυξη αυτό-συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας, επεξεργασία συναισθηματικών εσωτερικών συγκρούσεων, κ.λπ.) με σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, περισσότερο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.

Η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία, σύμφωνα με τον R. Nelson-Jones, ακολουθούν ψυχολογικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα ίδια θεωρητικά μοντέλα. H μέθοδος ή η προσέγγιση (Ψυχαναλυτική / Freud, Ατομική Ψυχολογία / Adler, Αναλυτική Ψυχολογία / Jung, Προσωποκεντρική / Rogers, Gestalt / Pearls, Υπαρξιακή, Σωματική / Reich, Συστημική, Συμπεριφοριστική - Γνωστική, Μοντέλο Εgan κ.λπ.) που εφαρμόζει ο κάθε Σύμβουλος, βασίζεται στην ειδική θεωρητική και πρακτική του εκπαίδευση, με την οποία αποκτά την εξειδίκευσή του.

Περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός εφήβων και Συμβουλευτική Καριέρας ενηλίκων

   Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και έχει ως στόχο να βοηθήσει τον έφηβο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του και να επιλέξει την κατάλληλη για εκείνον σπουδαστική και μετέπειτα, επαγγελματική κατεύθυνση.

   Τα εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) που χρησιμοποιούνται, στοχεύουν στη διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και των ικανοτήτων του εφήβου. Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, το άτομο ενισχύει την αυτογνωσία του και είναι σε θέση να λάβει περισσότερο συνειδητές αποφάσεις σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον.

   Η Συμβουλευτική Καριέρας είναι μια συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και έχει ως στόχο την υποστήριξη του ατόμου αναφορικά με την επαγγελματική του ανάπτυξη. Τα εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) που χρησιμοποιούνται, στοχεύουν στη διερεύνηση της επαγγελματικής προσωπικότητας, των κινήτρων, των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων αναζήτησης και εύρεσης απασχόλησης.

   Τα θέματα που μπορεί να διαχειριστεί ένα άτομο μέσω της Συμβουλευτικής Καριέρας, είναι η εύρεση εργασίας, η αναζήτηση νέας ή εναλλακτικής απασχόλησης, η επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών, η ανάπτυξη, ή ακόμα και η αλλαγή σταδιοδρομίας.

Περισσότερα

Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα (ΕΑΓ)

 

   Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα (ΕΑΓ) διαρκεί συνολικά 24 ώρες, γίνεται σε μικρές ομάδες γονέων και περιλαμβάνει σύντομες διαλέξεις, επιδείξεις, ομαδικές και ατομικές εργασίες, εγχειρίδιο ασκήσεων, εναλλαγή ρόλων και συζητήσεις.

   Το «Μοντέλο Gordon» βασίζεται στις αρχές του Carl Rogers υποστηρίζοντας τις αποτελεσματικές σχέσεις και προσφέρεται από τον Gordon Training International, έναν διεθνούς κύρους οργανισμό, που κύριο μέλημα έχει τη διάδοση των δεξιοτήτων επικοινωνίας για τη δημιουργία αποτελεσματικών και ανθεκτικών σχέσεων στην οικογένεια, το σχολείο και τη δουλειά.

   Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ένα περιεκτικό σύνολο δεξιοτήτων και ένα πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να γνωρίζουν πότε και πώς θα τις χρησιμοποιούν.

Περισσότερα